اخذ فرم تعهد نویسندگان

نویسندگان و اساتید محترم:

قبول مقالات جهت بررسی اولیه در شورای اعضای تحریریه جهت ارسال به داوری، منوط به امضای فرم  تعهدنامه خواهد بود. لذا نویسندگانی که فرم های مربوطه را امضا ننمایند، به هیچ وجه مقالات آن ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 چنان چه مقاله ای جهت داوری ارسال گردد، نویسندگان به هیچ وجه نمی توانند از مقاله مربوطه انصراف داده و یا اسامی نویسندگان و یا ترتیب نویسندگان مقاله را تغییر دهند. ترتیب نویسندگان مقاله بر اساس ترتیب اسامی در فرم های تعهد نامه تکمیل شده توسط کلیه نویسندگان بوده و به هیچ عنوان پس از امضای نویسندگان تغییر در نام افراد و یا ترتیب اسامی امکان پذیر نخواهد بود.

 

اولویت پذیرش جهت ارسال به داوری با موضوعات جدید می باشد، همچنین نویسندگانی که برای اولین بار مقاله ارسال می نمایند در اولویت قرار دارند.

لازم است نویسندگان قبل از ارسال مقاله، به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و فرمت مجله را به دقت مطالعه نمایند. مقالاتی که مطابق فرمت مجله نباشند در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

نویسندگان قبل از ارسال مقاله باید فرم های تعهد نویسندگان  را از همین صفحه یا از صفحه راهنمای نویسندگان دریافت نمایند. فرم های مربوطه توسط نویسندگان و نویسنده مسوول تکمیل و امضا شده و در زمان ارسال مقاله از طریق سایت همراه با فایل مقاله ارسال گردد. 

مقالاتی که فاقد فرم های تکمیل شده تعهد نویسندگان باشند، مورد بررسی جهت تعیین داور قرار نخواهند گرفت.

لازم است نام نویسنده مسوول حتما در مقاله مشخص شده باشد. بهتر است نویسنده مسوول مقاله، مراحل ثبت مقاله از طریق سایت را انجام دهد.

برای در یافت فرم های تعهد نویسندگان کلیلک کنید