اخبار و اعلانات

اخذ فرم تعهد نویسندگان

نویسندگان و اساتید محترم: قبول مقالات جهت بررسی اولیه در شورای اعضای تحریریه جهت ارسال به داوری، منوط به امضای فرم  تعهدنامه خواهد بود. لذا نویسندگانی که فرم های مربوطه را امضا ننمایند، به هیچ وجه مقالات آن ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.  چنان چه مقاله ای جهت داوری ارسال گردد، نویسندگان به هیچ وجه نمی توانند از مقاله مربوطه انصراف داده و یا اسامی نویسندگان و یا ترتیب نویسندگان مقاله را تغییر دهند. ترتیب نویسندگان مقاله بر اساس ترتیب اسامی در فرم های تعهد نامه تکمیل شده توسط کلیه نویسندگان بوده و به هیچ عنوان پس از امضای نویسندگان تغییر در نام ...

مطالعه بیشتر