اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

فرم تعهد نامه اخلاقی

نویسندگان محترم متقاضی انتشار مقالات در مجله مدیریت بهداشت و درمان، ضمن رعایت ضوابط کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و ارسال تایید کد اخلاقی پژوهش منشاء مقاله، متعهد می باشند هیچکدام از انواع سوء رفتارهای پژوهشی ذیل انجام نشده است. در صورت اثبات انجام هر کدام از تخلفات زیر مسئولیت کامل عمل به عهده نویسندگان بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجله نمی‌باشد و دفتر مجله حق دارد تخلف را  به مراجع مربوط اعلام و مقاله را حذف کند.

.

 1. داده‌ سازی یا ساختن داده یا اطلاعات (Fabrication).
 2. تحریف یا تغییر دادن نتایج به دست امده از یک پژوهش (Falsification).
 3. کپی برداری علمی – ادبی، کار دیگران را به نام خود قلم دادن، بدون آنکه به این موضوع اشاره شود که (Plagiarism) استفاده از عین عبارات، افکار دیگران، و یا مطلب الکترونیک دیگران (کپی برداری مطالب الکترونیک) (Cyberplagiarism) از مصادیق آن می‌باشد.
 4. وارد نمودن خسارت به اموال منقول و غیر منقول دولتی یا بیت المال به طور عمدی در هنگام انجام پژوهش.
 5. معدوم یا دستکاری نمودن تجهیزات، مواد داده‌ها، و اطلاعات پژوهشی.
 6. ارعاب یا آزار شخصی که سوء رفتار پژوهشی دیگران را گزارش نموده است.
 7. چاپ و انتشار دوباره تمام یا بخشی از مقاله منتشر شده در مجله، اینترنت، روزنامه و موارد مشابه بدون اخذ مجوز ناشر اول یا رعایت ضوابط ناشر اول (Self-plagiarism).
 8. کپی برداری موضوع پژوهش با پروپوزال دیگران.
 9. اعمال هرگونه اجبار و تهدید در کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش.
 10. عدم جبران صدمه جسمی، زیان مادی و معنوی که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شده است.
 11. عدم گزارش عوارض دارو در کارآزمایی‌های بالینی (Not including data on side effects in a clinical trial ).
 12. انجام پژوهش بر روی انسان بدون اخذ رضایت آگاهانه.(Conducting research on humans without informed consent)
 13. تعارض منافع: عدم اظهار موضوع هنگامی که ارتباطات شخصی (حب و بغض) یا منافع مالی بر عملکرد یا قضاوت نویسنده، داور یا سردبیر تاثیر گذارد (Not disclosing a conflict of interest).
 14. استفاده از اعتبارات مالی مصوب یک پژوهش خارج از مفاد قرارداد.
 15. عدم انجام تعهداتی که هنگام عقد قرارداد توسط مجری طرح امضا می‌گردد.
 16. ندادن حق‌الزحمه به کسانی که نامشان در بخش هزینه پرسنلی پژوهش مادر مقاله آمده است به رغم انجام وظایف پیش‌بینی شده و استحقاق آنها.
 17. وادار نمودن دیگران به افزودن نام فردی به عنوان مؤلف یا همکار در طرح‌های تحقیقاتی بدون آنکه حق وی باشد (      Coercion authorship) .

تذکر مهم: در مقا لات مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویی درج نام استاد راهنما الزامی و درج نام هر شخص دیگر به جز اساتید راهنما و مشاور ممنوع است.

 1. افزودن نام دیگران به منظور موجه نشان دادن مقاله به اعتبار اسم آنان.
 2. نیاوردن نام اشخاصی که به عنوان مؤلف ذیحق بوده‌اند در لیست مؤلفان (Not attributing other authors).
 3. عدم مراقب از انسان‌ها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق.
 4. اعمال هرگونه تطمیع و اغوا در کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش.
 5. عدم رعایت حقوق مادی و معنوی سازمان مربوطه در ارائه گزارش یا اعلام نتیجه تحقیقات.
 6. عدم اخذ رضایت کتبی از ولی قانونی گروه‌های صغار، عقب مانده ذهنی، مبتلایان به زوال عقل و بیماران روان پریش در تحقیق بر روی آنها.
 7. الگو برداری: استفاده از ساختار مقاله دیگران – حتی نامرتبط – جهت تنظیم مقاله خود، به نحوی که کپی‌برداری به حساب آید (Templating).
 8. نداشتن تاییدیه کمیته اخلاق در موارد لزوم.
 9. عدم گزارش داده‌های از دست رفته.
 10. گزارش نکردن حذف داده‌های پرت (Lgnoring outliers without declaring it).
 11. انتشار نتایج حاصل از تحلیل‌های بعدی بدون گزارش شیوه حصول آن  (Publication of post hoc analysis without decharing it data dredging).
 12. جستجوی ناکامل و ناکافی متون.
 13. سوء رفتار با حیوانات آزمایشگاهی.
 14. اضافه نمودن نام دیگران به عنوان مؤلف به صورت بده بستان یا (Admiration authorship).
 15. اضافه نمودن نام دیگران به عنوان مؤلف به عنوان لطف یک جانبه یا افزودن پیشکشی (هدیه‌ای) نام دیگران (مثلاً جهت بجا آوردن حق استاد و شاگردی یا مواردی مشابه) (Gift authorship).
 16. امتناع از درج شخصی به عنوان مؤلف، علی‌رغم استحقاق (Ghostwriting).
 17. عدم رعایت تقدم و تاخر اسامی نویسندگان در مقاله (Authorship misordering)
 18. ارسال همزمان یک مقاله به چندین مجله داخلی یا خارجی(Shotgunning)
 19. بخش بخش نمودن نتایج یک پژوهش و تدوین چند مقاله از یک پژوهش فقط به منظور افزودن تعداد مقالات خود و بدون توجیه علمی
 20. افشای اطلاعات مربوط به آزمودنی و فراهم ننمودن شرایط رازداری به طوری که آزمودنی دچار زیان مادی یا معنوی گردد
 21. تغییر لفظی جملات دیگران و به نام خود قلم دادن (Paraphrasing)