فرایند پذیرش مقالات

- مقالات توسط شورای نویسندگان و مشاوران، مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این هیأت در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند.

- مقاله های دریافتی حداقل توسط 2 داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.

پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

- به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.