اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر لیلا ریاحی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

l.riahisrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر سید جمال الدین طبیبی

مدیریت آموزش عالی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

sjtabibiyahoo.com
44865100 - 3018

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جمال‌الدین طبیبی

مدیریت آموزش عالی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

sjtabibiyahoo.com
44865100 - 3018

دکتر محمود محمودی مجد آبادی

اپیدمیولوژی و آمار زیستی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

mahmoodimtums.ac.ir
44865100 - 3018

دکتر سیما عجمی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ajamimng.mai.ac.ir
44865100 - 3018

دکتر پوران رئیسی

MBA- روانشناسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

raeissi2009yahoo.com
44865100 - 3018

دکتر محمدحسین مدرسی

ژنتیک پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

medicine.tums.ac.ir
modaresitums.ac.ir
44865100 - 3018

دکتر شهرام صدیقی

مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

shahramsedghigmail.com
09127261334

دکترلیلا نظری منش

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

nazarimaneshsrbiau.ac.ir

دکتر لیلا ریاحی

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

l.riahisrbiau.ac.ir

دکتر انیسه نیک روان

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

anisnikravangmail.com

دکتر فردین مهرابیان

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

mehrabiangums.ac.ir

دکتر علی جنتی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

janati1382gmail.com

دکتر لیلا کیکاوسی آرانی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز

leila_keikavoosiyahoo.com

دکتر ناهید حاتم

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

hatamnsums.ac.ir

دکتر علیرضا شغلی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

shoghlizums.ac.ir

دکتر علی وفائی نجار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

vafaeeamums.ac.ir

دکتر کتایون جهانگیری

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

k.hahangirisbmu.ac.ir