اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این مجله آشنا ساختن متخصصان، پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوره‌های مدیریت در سیستم‌های بهداشتی، در مانی با نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی جدید و تبادل و توسعه علم در این رشته است.