دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1393، صفحه 7-89 (8 مقاله در این شماره) 
عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان‌های کشور

صفحه 7-14

لیلا والی؛ علیرضا کافیان تفتی؛ اقدس صوراسرافیل؛ فاطمه عطااللهی


ارزیابی تاثیر آموزش مهارت‌های ICDL بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دید فراگیران

صفحه 25-32

سید رضا میرحسینی؛ محمد امیری؛ فریبا امین هراتی؛ مهدی کلاتهایی؛ شیما نادری