دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 7-65 (6 مقاله در این شماره) 
بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز

صفحه 25-34

بتول احمدی؛ محمد عرب؛ پریوش نریمیسا؛ لیلا جانانی؛ ژیلا نجف پور


تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دوره ی زمانی 1390-1380

صفحه 35-44

ویدا کاردان مقذم؛ شهروز پارسانیا؛ مهشاد گوهری مهر؛ محسن بارونی؛ روح الله عسکری