دوره و شماره: دوره 4، شماره1 و 2، شهریور 1391، صفحه 7-69 (6 مقاله در این شماره) 
ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در ایران

صفحه 21-31

شریف ترکمن‌نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ محمدرضا ملکی؛ لیلا ریاحی