دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1390 
رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک (OPEC)

صفحه 37-51

شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ سهیلا رشادت؛ پرستو کریمی


رابطه بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان بیمارستان شهیدصدوقی یزد

صفحه 63-70

سیدمحمد یونسی فر؛ علی محقر؛ عزیز یونسی فر؛ محمد قهوه چی