دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 7-85 
اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید نوزادان در ایران

صفحه 33-40

شهین یاراحمدی؛ خلیل علی‌محمدزاده؛ محمد مهدی گویا؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ علی اکبر حقدوست؛ علیرضا مهدوی هزاوه؛ بهرام دلگشایی