دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-62 
بررسی میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 57-62

مرجان مردانی حموله؛ محمد محبویی؛ شاندیز مصلحی؛ الهام احسانی چیمه