دوره و شماره: دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 7-75 
8. ابعاد شخصیت کارکنان و مؤلفه‌های تعیین کننده آن بر اساس مدل "مک کری و کوستا"

صفحه 67-75

ساناز سهرابی؛ پیوند باستانی؛ بهرام دلگشایی؛ کیقباد طاهری نژاد