دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1401، صفحه 7-100