دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1401، صفحه 7-100