دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1400، صفحه 7-114 (8 مقاله در این شماره) 
3. عوامل موثر بر سلامت محوری خرید اینترنتی مشتریان در دوران کرونا

صفحه 37-52

مجتبی نصیری؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی نسیمی؛ حسین دیده خانی


8. ارائه مدل سواد سلامت برای بیماران فشارخون در بیمارستان قلب شهید رجایی

صفحه 103-114

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی