دوره و شماره: دوره 11، شماره4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1399، صفحه 7-104 (8 مقاله در این شماره) 
6. طراحی مدل تعویق در خرید بیمه‌های تکمیلی درمانی بر مبنای نظریه داده بنیاد

صفحه 71-83

احسان محسن زاده شریفی؛ لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبو نعیمی