دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1399، صفحه 7-109 (8 مقاله در این شماره) 
عوامل مؤثر بر بازاریابی ویروسی در توسعه گردشگری سلامت

صفحه 45-55

مهدیه زحمت کش سردوراهی؛ فاطمه محمدپور شیرازی؛ آرام آردیان؛ محمد سیادتان؛ محمدامیر اویسی