دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، خرداد 1399، صفحه 7-111 (8 مقاله در این شماره) 
واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

صفحه 19-34

ارش دهقان؛ محمد جواد تقی پوریان؛ سهیلا نظرپور؛ مرضیه گرجی


شناسایی وضعیت سرمایه فکری اعضاء هیات علمی یکی از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

صفحه 57-69

فخرالدین احمدی؛ سعید مرادی؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ نادر برزگر؛ لیلا شریفیان