دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1398، صفحه 7-106 (8 مقاله در این شماره) 
عوامل نهادی تاثیرگذار بر بین‌المللی شدن شرکت‌های فناور داروسازی

صفحه 19-30

حسین بهرامی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار


تحلیلی بر مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی در مدیریت بیمارستانی: مرور دامنه‌ای

صفحه 93-106

حسین مینایی؛ محمد پیکان پور؛ علی ذاکری نژاد؛ نوشین شیرزاد؛ فرزاد پیرویان