دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1397، صفحه 7-98 (8 مقاله در این شماره) 
مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

صفحه 91-98

امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی