دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1397، صفحه 7-86 (8 مقاله در این شماره) 
ارتباط تاب‌آوری با تعهد حرفه‌ای در پرستاران بخش‌های ویژه

صفحه 65-76

ندا گرامی نژاد؛ زهرا قربانی مقدم؛ رضوان کاظمی مجد؛ مهدی حسینی