دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1397، صفحه 7-103 (8 مقاله در این شماره) 
4. بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

صفحه 47-60

لادن قدمی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محمود مدیری