دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1396، صفحه 7-92 (8 مقاله در این شماره) 
رویکردهای تامین مالی در اورژانس‌های ‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در ایران در سال 1395

صفحه 67-81

علی جمال محمدی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی