دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1396، صفحه 7-93 (8 مقاله در این شماره) 
تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

صفحه 85-93

فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد