دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مرداد 1394، صفحه 7-91 (8 مقاله در این شماره) 
وضعیت نیاز‏سنجی خرید دستگاه‎های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

صفحه 17-25

محمدرضا امیراسماعیلی؛ مژگان امامی؛ نادیا میرشکاری؛ ناهید زرین صدف