دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1394، صفحه 7-88 (8 مقاله در این شماره) 
ارزیابی برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (92 - 1391)

صفحه 19-27

فاطمه تاج الدینی؛ شهناز دلبرپور احمدی؛ فرناز اهدایی وند؛ بیژن مقیمی دهکردی؛ احمدرضا فرسار؛ شریف ترکمن نژاد


بررسی سلامت روانی سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی آنها

صفحه 79-88

زهرا نگهبان؛ محمد عرب؛ مریم تاجور؛ عباس رحیمی فروشانی؛ آرش رشیدیان