بررسی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد (دستورالعمل جدید طرح کارانه) در مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر اصفهان 1393- یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،

2 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در سال 1374 دستورالعمل اداره نظام نوین امور بیمارستان ها ابلاغ گردید. مطابق این طرح درصدی از درآمدهای اختصاصی بیمارستان تحت عنوان کارانه به پرسنل آن اختصاص می یافت. این طرح به مدت 20 سال در بیمارستانها اجرا شد. در اوایل م
مقدمه: در سال 1374 دستورالعمل اداره نظام نوین امور بیمارستان‌ها (کارانه) ابلاغ گردید. مطابق این طرح درصدی از درآمدهای اختصاصی بیمارستان تحت عنوان کارانه به پرسنل آن اختصاص می‌یافت. این طرح به مدت 20 سال در بیمارستان‌ها اجرا شد. در اوایل مهر 1393 دستورالعمل جدید طرح کارانه با عنوان طرح مبتنی بر عملکرد با هدف رفع نواقص طرح قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و در مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان به اجرا درآمد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد در مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال 1393بود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر به شیوه کیفی بود. از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. نمونه‌های مورد بررسی یازده نفر از مدیران میانی و ارشد بیمارستان‌ها و ستاد مرکزی دانشگاه و برخی از اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها و مسئولین بیمارستان‌ها بودندکه به روش هدف‌مند انتخاب شدند. تمامی‌مصاحبه‌ها ضبط شده و سپس بر روی کاغذ نوشته شد. مدت زمان مصاحبه‌ها بین 30 الی 60 دقیقه متغیر بود. روش تحلیل داده ها در این پژوهش بر مبنای روش تحلیل موضوعی بود.
یافته‌ها: در این پژوهش، بر اساس تحلیل چارچوبی موضوعی انجام شده 6 زیر موضوع و3 موضوع اصلی بدست آمد. این سه موضوع اصلی عبارتند از: تدوین سیاست‌ها، تاخیر در ابلاغ دستورالعمل و بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد (دستورالعمل جدید طرح کارانه) رانشان می‌دهد. بر این اساس به منظور کارآمدتر بودن سیستم سلامت، بایستی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد به خوبی بررسی شود و با برطرف کردن چنین نقاط ضعفی بتوان با اجرای طرح جدید باعث رضایت‌مندی بیشتر پزشکان و پرسنل را فراهم نمود.
هر 1393 دستورالعمل جدید طرح کارانه با عنوان طرح مبتنی بر عملکرد با هدف رفع نواقص طرح قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و در مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان به اجرا درآمد.هدف اصلی پژوهش بررسی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد در مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال 1393بود.
مواد و رو ش ها: : تحقیق حاضر به شیوه کیفی بود. از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شد. نمونه های مورد بررسی یازده نفر از مدیران میانی و ارشد بیمارستانها و ستاد مرکزی دانشگاه و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مسئولین بیمارستان ها بودندکه به روش هدفمند انتخاب شدند.تحلیل داده ها در این پژوهش بر مبنای روش تحلیل موضوعی بود.
یافته ها: در این پژوهش، بر اساس تحلیل چارچوبی موضوعی انجام شده 6 زیر موضوع و3 موضوع اصلی بدست آمد. این سه موضوع اصلی عبارتند از: تدوین سیاست ها، تاخیر در ابلاغ دستورالعمل و بستر سازی و آماده کردن زیرساختها.
نتیجه گیری: به منظور کارآمدتر بودن سیستم سلامت، بایستی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد به خوبی بررسی شود و با برطرف کردن چنین نقاط ضعفی بتوان با اجرای طرح جدید باعث رضایتمندی بیشتر پزشکان و پرسنل را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها