بررسی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته‌ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی - مداخله‌ای، دانشیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 استادیار گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: سالیانه هزینه‌های گزافی صرف تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری سکته مغزی می‌شود. هدف مطالعه حاضر بررسی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیماران سکته مغزی مراجعه‌کننده به بیمارستان نمازی شیراز می‌باشد.
روش پژوهش: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی از فروردین تا تیر ماه 1394 در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. جامعه‌ی پژوهش در این مطالعه کلیه‌ی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی بستری منجر به فیبریلاسیون دهلیزی بودند که تحت درمان داروهای کلگزان یا هپارین قرار می‌گرفته‌اند. حجم نمونه 80 نفر در نظر گرفته شد. داده‌ها توسط یک فرم هزینه‌ای و از طریق مصاحبه جمع‌آوری شدند. روش نمونه‌گیری نیز به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار 18SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی تست، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین هزینه‌های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی هپارین به ترتیب: 10، 10،000±27،340،000 ریال و 2،851،490 ± 3،862،750 ریال و 4،934،950± 5،382،500، ریال همین‌طور میانگین هزینه‌های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی کلگزان به ترتیب: 14،649،890± 24،664،250 ریال و 4،249،590 ± 2،233،500 ریال و 2،625،310± 2،572،500 ریال بود.
نتیجه‌گیری: داروی کلگزان در مقایسه با داروی هپارین گزینه‌ای با هزینه کل کمتر در پیشگیری از سکته‌ی مغزی در بیماران می‌باشد. لذا نتایج این مطالعه می‌تواند به متخصصان نورولوژیست و هم‌چنین به بیماران کمک کند که بتوانند از داروی کلگزان در جهت درمان با هزینه کمتر استفاده کنند.مقدمه: سالیانه هزینه های گزافی صرف تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری سکته مغزی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماران سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز می باشد.
روش پژوهش: این مطالعه، توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی از فروردین تا تیر 1394 در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. جامعه ی پژوهش در این مطالعه کلیه ی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی بستری منجر به فیبریلاسیون دهلیزی بودند که تحت درمان داروهای کلگزان یا هپارین قرار می گرفته اند. حجم نمونه 80 نفر در نظر گرفته شد.داده ها توسط یک فرم هزینه ای و از طریق مصاحبه جمع آوری شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت طبقه ای بود. داده‌ها توسط نرم افزار 18SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی تست، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیر‌درمانی و غیر‌مستقیم داروی هپارین به ترتیب: 10،010،000±27،340،000 ریال و 2،851،490 ± 3،862،750 ریال و 4،934،950± 5،382،500 ، ریال همین طور میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیر‌درمانی و غیر‌مستقیم داروی کلگزان به ترتیب: 14،649،890± 24،664،250 ریال و 4،249،590 ± 2،233،500 ریال و 2،625،310± 2،572،500 ریال بود.
نتیجه گیری: داروی کلگزان در مقایسه با داروی هپارین گزینه ای با هزینه کل کمتر در پیشگیری از سکته ی مغزی در بیماران می باشد . نتایج این مطالعه می تواند به متخصصان نورولوژیست و همچنین به بیماران کمک کند که بتوانند از داروی کلگزان در جهت درمان با هزینه کمتر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها