تاثیر استقرار طرح مروج سلامت بر شاخص‌های بهداشتی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدالکترونیکی ،تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدارس مروج سلامت (HPS) مکان‌هایی هستندکه سلامت دانش‌آموزان را ارتقا می‌دهند. هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر طرح مدارس مروج سلامت بر شاخص‌های بهداشتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 شهر تهران می‌باشد.
روشپژوهش: جامعه آماری عبارت بود از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پسرانه مروج سلامت منطقه 17 و دانش‌آموزان سایر مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 که طرح مروج سلامت را اجرا نمی‌کنند. نمونه مورد مطالعه به ترتیب با حجم 333 و 367 (براساس فرمول کوکران) به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. از پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن برای جمع‌آوری دادها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها آزمونt  بکار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش تفاوت معنی‌داری در خصوص شاخص‌های ارائه خدمات بالینی و تحرک فیزیکی و بدنی بین مدارس ابتدایی پسرانه مروج سلامت منطقه 17 و سایر مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 نشان داد (0/012=(p  اما تفاوت معنی‌داری برای شش شاخص ‌دیگر این طرح وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: استقرار طرح مروج سلامت در بسیاری از ‌ای بهداشتی در مدارس مورد مطالعه تاثیر نداشته لذا تجدید نظر در محتوای این طرح برای نیل به اثربخشی بیشتر ضروری است.
تاثیر استقرار طرح مروج سلامت بر شاخص‌های بهداشتی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران
نویسندگان
سمیه طولابی فرد1 ،امیر اشکان نصیری پور2، پوران رییسی3
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی ، واحدالکترونیکی، تهران ، ایران
2 دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاداسلامی ، واحد الکترونیکی، تهران
3 دانشیار،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده
مقدمه: مدارس مروج سلامت (HPS) مکان هایی هستند که سلامت دانش آموزان راارتقا می دهند . هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر طرح مدارس مروج سلامت بر شاخص‌های بهداشتی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 شهر تهران می‌باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری عبارت بود از: دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه مروج سلامت منطقه 17 و دانش آموزان سایر مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 که طرح مروج سلامت را اجرا نمی‌کنند.نمونه مورد مطالعه به ترتیب با حجم 333و367(براساس فرمول کوکران )به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تایید روایی وپایایی آن برای جمع آوری دادها استفاده شد .برای تحلیل داده ها آزمون pبکار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش تفاوت معنی داری در خصوص شاخص های ارائه خدمات بالینی و تحرک فیزیکی و بدنی بین مدارس مورد مطالعه نشان داد(0/012=p).اماتفاوت معنی‌داری بین شش شاخص‌دیگر این طرح وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: استقرار طرح مروج سلامت در بسیاری از شاخص های بهداشتی در مدارس مورد مطالعه تاثیر نداشته لذا تجدید نظر در خصوص محتوای این طرح برای نیل به اثربخشی بیشتر ضروری است.
کلیدواژگان:
شاخص‌های بهداشتی، مدارس مروج سلامت، دانش‌آموزان

کلیدواژه‌ها