بررسی زیر ساخت‌های رادیولوژی از راه دور در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:رادیولوژی از راه دور توانسته با استفاده از فناوری‌هایی مانند سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی و بسترهای ارتباطی مناسب خدمات متنوعی را در حوزه رادیولوژی انجام دهد. یکی ازموارد مهم در بکارگیری رادیولوژی از راه دور توجه به زیرساخت‌ها و استانداردهای ضروری، است. لذا هدف این مطالعه بررسی زیرساخت رادیولوژی از راه دور در بیمارستان‌های منتخب شهر اهواز بود.
روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی، در سال 1393 انجام شده است. زیرساخت‌های رادیولوژی از راه دور در چهار بیمارستان منتخب شهر اهواز، با استفاده از چک لیست و میزان آگاهی 46 نفر از کارشناسان و متخصصان رادیولوژی در این چهار بیمارستان با استفاده از پرسشنامه بررسی گردید. روایی و پایایی چک لیست و پرسشنامه تایید شده بود. داده‌ها با مراجعه حضوری به بیمارستان‌های مورد مطالعه و با روش مشاهده و مصاحبه جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی در نرم‌افزارهای  Excelو  SPSSتحلیل گردیدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش درمورد میزان آگاهی نسبت به زیر ساخت‌های رادیولوژی از راه دور نشان داد، بیشترین آگاهی مربوط به کادر درمانی بیمارستان علامه کرمی‌ (ره) (32/77 درصد) و کمترین میزان آگاهی مربوط به بیمارستان آریا (32/65 درصد) بود. بیشترین زیر ساخت اطلاعاتی در بیمارستان بزرگ نفت وجود داشت. در مجموع یافته‌های پژوهش نشان داد بیمارستان بزرگ نفت آمادگی بیشتری برای پیاده‌سازی رادیولوژی از راه دور دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد مشکلاتی از جمله فقدان سیستم PACS و موانع اقتصادی در اجرای رادیولوژی از راه دور وجود دارد. بنابراین ارائه مشوق‌های مالی از طرف دولت، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و افزایش آگاهی کارشناسان و متخصصان در مورد مزایای رادیولوژی از راه دور، می‌تواند به توسعه این سیستم در بیمارستان‌ها کمک کند.مقدمه: رادیولوژی از راه دور توانسته با استفاده از فناوری هایی مانند سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی و بسترهای ارتباطی مناسب خدمات متنوعی را در حوزه رادیولوژی انجام دهد. یکی از موارد مهم در بکارگیری رادیولوژی از راه دور توجه به زیرساخت ها و استاندارد های ضروری، است. لذا هدف این مطالعه بررسی زیرساخت رادیولوژی از راه دور در بیمارستان های منتخب شهر اهواز بود.
روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی، در سال 1393 انجام شده است. زیرساخت های رادیولوژی از راه دور و میزان آگاهی کارشناسان و متخصصان رادیولوژی در چهار بیمارستان منتخب شهر اهواز، با استفاده از چک لیست و پرسشنامه بررسی گردید. روایی و پایایی چک لیست و پرسشنامه تایید شده بود. داده ها با مراجعه حضوری به بیمارستان های مورد مطالعه جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.
یافته ها: یافته های پژوهش درمورد میزان آگاهی نسبت به زیر ساخت های رادیولوژی از راه دور نشان داد، بیشترین آگاهی مربوط به کادر درمانی بیمارستان علامه کرمی(ره)(32/77 درصد) و کمترین میزان آگاهی مربوط به بیمارستان آریا (32/65 درصد) بود. بیشترین زیر ساخت اطلاعاتی در بیمارستان بزرگ نفت وجود داشت.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد مشکلاتی از جمله فقدان سیستم PACS و موانع اقتصادی در اجرای رادیولوژی از راه دور وجود دارد. بنابراین ارائه مشوق های مالی از طرف دولت، توسعه زیرساخت های مخابراتی و افزایش آگاهی کارشناسان و متخصصان در این زمینه، می تواند به توسعه این سیستم در بیمارستان ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها