مقایسه تعهد سازمانی پرسنل بالینی وغیر بالینی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران وعوامل موثر بر آن سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:تعهد سازمانی «یک ویژگی مهم شغلی و سازمانی است که بیانگر میزان وفاداری افراد به سازمان می‌باشد. نیروی انسانی متعهد به سازمان باعث افزایش چشم‌گیر عملکرد سازمان و تجلی بهتر افراد سازمانی می‌شود. توسعه خدمات بهداشتی درمانی علاوه بر برخورداری از کادر درمانی مجرب و توانمند مستلزم وجود نیروهایی متعهد و وفادار به سازمان نیز می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه تعهد سازمانی پرسنل بالینی و غیربالینی شاغل در بیمارستا‌ن‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل موثر بر آن در سال 1393 می‌باشد.
روش پژوهش: این تحقیق یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی و کاربردی است که در طول سال 93 در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. واحدهای پژوهش 150نفر پرسنل بالینی (افرادی هستند که مستقیما بر بالین بیمار حضور داشته) دیپلم و بالاتر و 150 نفر پرسنل غیر بالینی (افرادی هستند که خدمات غیر بالینی و اداری را انجام می‌دهند و بطور مستقیم بر بالین بیمار حضور ندارند) دیپلم و بالاتر (جمعاً 300 نفر) شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشند که به شیوه تصادفی انتخاب و ابزار جمع‌آوری اطلاعات که شامل دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تعهد سازمانی می‌یر و آلن بود را به صورت خود گزارشی تکمیل نمودند. پرسشنامه تعهد سازمانی می‌یر و آلن پرسشنامه‌ای استاندارد و شامل 24 سوال در سه بعد تعهد عاطفی (سوال 1 تا 8)، تعهد مستمر (سوال 9 تا 16) و تعهد هنجاری یا تکلیفی (سوال 17 تا 24) می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار نوصیفی ازضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون فیشر و آزمون خی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین تعهد سازمانی در کلیه پرسنل بیمارستان‌های منتخب بالاست اما در پرسنل بالینی بطور معنی‌داری از پرسنل غیر بالینی بالاتر است -6/105, P<0/001) (t=. هم‌چنین میانگین کلیه ابعاد تعهد سازمانی (بعد عاطفی، بعد مستمر و بعد تکلیفی) در پرسنل بالینی بطور معنی‌داری از پرسنل غیربالینی بالاتر است (001/0P <).
نتیجه‌گیری: کلیه ابعاد تعهد سازمانی (بعد عاطفی، بعد مستمر و بعد تکلیفی) در گروه بالینی با میزان تحصیلات و سابقه کار ارتباط دارد اما تنها تعهد تکلیفی با وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و سابقه کار ارتباط معنی‌دار نشان می‌دهد. در گروه غیر بالینی تعهد مستمر با نوع استخدام، تعهد تکلیفی با جنس و تعهد سازمانی با نوع شغل ارتباط معنی‌دار دارد. کلیه ابعاد تعهد سازمانی در هر دو گروه بالینی و غیر بالینی با رضایت از سرپرست ارتباط معنی‌داری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها