تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناسی‌‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: موفقیت هر سازمانی درگرو وجود یک نظام ارزشیابی کارآمد و با کفایت است. اعتباربخشی معیاری برای دست‌یابی سازمان‌های سلامت به استانداردهای از قبل مشخص شده، از راه ارزیابی مقایسه‌ای خارجی و مستقل است. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان بود.
روش پژوهش: مطالعه‌ای توصیفی پیمایشی در 5 مرکزآموزشی درمانی منتخب استان اصفهان در نیمه دوم سال1393 و با شرکت 124 نفر از مسئولین به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای صورت گرفت. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران ارزیابی شد. پایایی آن نیز از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ (81/0r=) تایید گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار  SPSS20در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمره تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات 68/0±94/ 2 بود این میانگین از 4 در مقیاس لیکرت می‌باشد که نشان‌دهنده تاثیر متوسط اجرای اعتباربخشی بر ارائه خدمات از نظر کارکنان بوده است. از نظر اکثر کارکنان در حیطه‌های فرایندکاری، رضایت بیماران و کیفیت خدمات اعتباربخشی تا حدودی زیاد تاثیرگذار بوده است و در سایر حیطه‌ها تاثیر متوسطی داشته است (004/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اعتباربخشی عاملی موثر و مثبت بر عملکرد و کیفیت خدمات مراکز بهداشتی درمانی ارزیابی شده بود، توجه به آن امری ضروری است و پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها آن را در اولویت برنامه‌های خویش قرار دهند. در حیطه‌های بهروری و تعهد و کارگروهی از طریق تاکید بر شاخص‌های عملکردی و بسترسازی به وسیله آموزش و افزایش آگاهی پرسنل، تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی درجهت اعتباربخشی می‌توان تاثیرات آنها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها