تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله مسائلی که در راستای پیاده‌سازی مدیریت دانش درسازمانها وجود دارد، مسئله‌ی تسهیم دانش درون سازمان و بین سازمان‌های متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تسهیم دانش بر چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی- علی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393 می‌باشد که از بین آن‌ها 144 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش، به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه،‌ به ترتیب پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش، پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت (2002)، استفاده شده است، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/. ، 82/. ، و 83/. محاسبه گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که ، مدل تحقیق از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار می‌باشد. همچنین پس از اجرای مدل مشخص گردید که تسهیم دانش با ضریب مسیر (77/0=γ) بر چابکی سازمان و با ضریب مسیر (64/0=γ) بر هوش سازمان تأثیر گذار بوده است. همچنین مشخص گردید که تسهیم دانش با ضریب مسیر (50/0=γ) به صورت غیر مستقیم بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأثیر گذر بوده است.

کلیدواژه‌ها