برآورد تابع تقاضای واردات گروه دارویی آنتی‌بیوتیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جریان کل واردات ایران از دیگرکشورها به علت کمبودها، محدودیت‌ها و نیازهای موجود در کشور انجام می‌گیرد. از جمله این نیازمندی‌ها، نیاز کشور به واردات انواع داروها از کشورهای مختلف می‌باشد که هم از لحاظ حفظ و بهبود وضعیت سلامت جامعه و هم از جنبه‌ی تحمیل هزینه‌های واردات برای کشور قابلیت مطالعه دارد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر با هدف بررسی شرایط و ویژگی‌های تقاضای واردات گروه دارویی آنتی‌بیوتیک ها از کشورهای مختلف عرضه کننده و محاسبه کشش‌های مخارج و قیمتی، اقدام به برآورد الگوی تقاضای تقریباً ایده‌آل با استفاده از روش برآورد رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی1392- 1360 می‌نماید.
یافته‌ها: آزمون فرضیه‌های نظری تقاضا بر روی الگو، گویای پذیرش فرضیه‌ی هم نسبتی و رد فرضیه‌های همگنی و تقارن می‌باشد. لذا در الگوی نهایی کشش مخارجی تقاضای واردات داروهای آنتی‌بیوتیک کشور برابر واحد است. نتایج برآورد الگو حاکی از کم کشش بودن تقاضای واردات داروهای آنتی‌بیوتیک نسبت به تغییرات قیمت خودی از کشورهای ایتالیا، سوئیس، انگلستان و سایرین به ترتیب برابر مقادیر 76481/0-، 78924/0-، 76473/0- و 79834/0- می‌باشد. اما کشش قیمتی خودی محاسبه شده در مورد کشور آلمان تقریبا برابر واحد (96721/0-) است و هم‌چنین تغییر قیمت داروهای آنتی بیوتیک از کشور آلمان بر روی سهم‌های مخارجی واردات هیچ یک از کشورهای عرضه کننده  تاثیری ندارد.
نتیجه‌گیری: کشور ایران تقاضای واردات داروهای آنتی‌بیوتیک از کشورهای انگلستان ،ایتالیا و سوئیس را دارد و به کشور آلمان در این زمینه هیچ وابستگی ندارد.

کلیدواژه‌ها