چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ‌شاهرود، ایران

4 کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: چابکی سازمان‌های بهداشتی درمانی در ارائه بموقع و تامین نیازهای مشتریان نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر چابکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی در سال 1393 تعداد 153 نفر از کارکنان ستادی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه‌ای تحت وب حاوی 100سئوال را بصورت خودایفا تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SmartPLSو SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: 79 (6/51%) افراد را زنان تشکیل می‌دادند. 57 (3/37%) نفر دارای سابقه کار زیر 10 سال بودند. تفاوت معنی‌داری بین میانگین کلیه شاخص‌های پاسخ‌گویی، سرعت، شایستگی، انعطاف‌پذیری و چابکی در رده‌های جنس، سن، سابقه کار و تحصیلات مشاهده نشد (05/0≤P). ولی در شاخص‌های پاسخ‌گویی محقق شده (002/0=P)، سرعت محقق شده (002/0=P)، انعطاف‌پذیری محقق شده (022/0=P)، چابکی محقق شده (009/0=P) در سطوح مختلف سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود داشت. هم‌چنین برای افراد با رسته‌های شغلی مختلف تفاوت معناداری در شاخص‌های سرعت محقق شده (031/0=P)، شایستگی محقق شده (018/0=P)، انعطاف‌پذیری محقق شده (043/0=P)، چابکی محقق شده (016/0=P) وجود داشت. در مدل نهایی نیز سه عامل شایستگی، پاسخ‌گویی و سرعت در چابکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نقش داشتند.
نتیجه‌گیری: عوامل شایستگی، پاسخ‌گویی و سرعت در چابکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نقش دارند و بهبود در عوامل فوق می‌تواند سبب ارتقاء چابکی دانشگاه گردد.

کلیدواژه‌ها