ارزیابی عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

مقدمه:در دنیای اقتصاد که محدودیت منابع وجود دارد استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش سلامت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و به منظور استفاده بهینه از منابع بودجه‌ریزی عملیاتی الزامی گردید. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393انجام شد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و بر اساس مدل الماس که از سه عنصر اصلی برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه، مدیریت عملکرد و سه عنصر توانمندساز مدیریت تغییر، نظام پاسخ‌گویی، نظام انگیزشی و سایر مولفه‌های مدیریت منابع انسانی، الزامات قانونی انجام گردید. ابزارجمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته در هشت حوزه تخصصی و برای هر حوزه هشت سوال براساس طیف لیکرت تدوین گردید، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 17 انجام شد و از آزمون‌های تی تک نمونه و فریدمن استفاده گردید.
یافته‌ها: تاثیر هر یک عوامل مدیریتی در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان بالاتر از حد متوسط (میانگین 24) بود و اولویت‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن نشان دادکه نظام پاسخ‌گویی با میانگین رتبه 70/5 در اولویت اول و به ترتیب نظام انگیزشی میانگین 30/5، برنامه‌ریزی میانگین 89/4، مدیریت تغییر میانگین 81/4، تحلیل هزینه میانگین 31/4، مدیریت عملکرد میانگین 17/4، مدیریت منابع انسانی میانگین 78/3 و الزامات قانونی میانگین85 /3 در اولویت آخر قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: تحقق نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در گرو ساختار برنامه‌ریزی، مدیریت عملکرد، تحلیل هزینه، مدیریت تغییر، نظام پاسخ‌گویی، نظام انگیزشی، الزامات قانونی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد. بهره‌گیری از افراد متخصص و دادن آموزش‌های لازم به مدیران و کارکنان از اهداف سازمان موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها