تأثیر برون‌سپاری بر رضایت‌مندی و رعایت حقوق بیماران مراجعه‌کننده به بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌های منتخب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار ,گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,دانشگاه آزاد اسلامی,واحد علوم تحقیقات,تهران,ایران

چکیده

مقدمه: رضایت بیمار مهمترین جنبه کیفیت خدمات است و رعایت حقوق بیماران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد. برونسپاری خدمات به عنوان یک راه حل بهبود هزینه –اثربخشی در نظام سلامت بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برون سپاری بر رضایت مندی و رعایت حقوق بیماران مراجعه کننده به بخش های رادیولوژی بیمارستان‌های منتخب تهران به انجام رسید.
روش پژوهش: این مطالعه شاهد-موردی در 4 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران و با شرکت 377 بیمار انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت‌مندی بیمار و رعایت حقوق بیمار بود که در سه حیطه پذیرش (3 سوال)، خدمات رادیولوژی (7 سوال) و امکانات بهداشتی - رفاهی (8 سوال) طراحی و در قالب سیستم لیکرت امتیازبندی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS.21 و به کمک آماره‌های توصیفی و آزمون‌های تی مستقل و تحلیل واریانس آنوآ صورت پذیرفت.
یافته‌ها: در حیطه های پذیرش و امکانات بهداشتی- رفاهی میانگین دو مولفه در بیمارستان های برون سپاری شده (57/0±69/2 و 51/0±53/2) بیشتر از بیمارستان های برون سپاری نشده (64/0±47/2 و 61/0±25/2) بود. در بیمارستان های برون سپاری شده و برون سپاری نشده از لحاظ مولفه های پذیرش(942/8=F، 003/0=P) و امکانات بهداشتی رفاهی(773/8=F،003/0=P) تفاوت معنادار وجود داشت. 
نتیجه­گیری: برونسپاری در بخش رادیولوژی بیمارستانها می تواند به افزایش رضایت بیماران در زمینه های پذیرش و امکانات بهداشتی و رفاهی منجر گردد.
 

کلیدواژه‌ها