اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند متغیره در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، معاونت توسعه و مدیریت منابع، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، بیمارستان آیت‌اله کاشانی، اصفهان، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: شاخص‌های کلیدی عملکرد، رفتارها را به طرف دستیابی به اهداف اولویت‌بندی می‌کنند. انتخاب آن نیازمند راهبردی است که از قضاوت‌های فردی و ذهنی دور بماند که تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند متغیره این امر را تسهیل می‌کند.
روش پژوهش: مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی، در سال 1393 انجام گرفت. جامعه مطالعه مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های منتخب و معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. ابزار مطالعه چک لیستی مشتمل بر 32 شاخص کلیدی عملکرد نیروی انسانی بود که روایی آن به تایید رسید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای تاپسیس 2012 و اکسپرت چویز 11 تحلیل شد.
یافته‌ها: بیشترین وزن مربوط به معیار مطابقت با اهداف با امتیاز225/0 بوده است. بیشترین اهمیت نسبی شاخص‌ها مربوط به سرانه ساعت آموزش‌های برگزار شده (128/0) و پس از آن سرانه مرخصی استحقاقی (113/0)، درصد پیشنهادات قابل قبول به کل پیشنهادات ارائه شده (092/0)، نرخ شکایات نیروی انسانی ماهانه (091/0) بود.
نتیجه‌گیری: بکارگیری شاخص‌های منتخب با نظر به حساسیت و نقش بسزای مدیریت منابع انسانی و با نظر به تعهد منتج از مشارکت، در دستیابی به اهداف استراتژیک هر سازمان از ضروریات است.

کلیدواژه‌ها