ارزیابی برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (92 - 1391)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 متخصص زنان و زایمان، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، معاونت امور بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار دانشکده پزشکی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: وضعیت سلامتی کودکان نشان‌دهنده وضعیت پیشرفت و رفاه یک جامعه است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم در مراکز بهداشتی درمانی شهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد.
روش‌ پژوهش: جامعه مورد بررسی در این مطالعه مقطعی شامل مراکز بهداشتی درمانی شهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (92-1391) بود. 160 نفر از ارائه‌دهندگان و 200 نفر از گیرندگان خدمت وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از چک ‌لیست استاندارد وزارت بهداشت جمع‌آوری گردید و با روش‌های توصیفی و آزمون T تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: اکثر ریز فرآیندها )ثبت اطلاعات، ارزیابی و طبقه‌بندی، توصیه‌ها و اقدامات، مشاوره با مادر، آموزش کارکنان، دستورالعمل‌ها و موادآموزشی، آگاهی و رضایت گیرنده خدمت) در سال 1392 نسبت به سال 1391 افزایش داشته و لیکن این افزایش فقط در آموزش کارکنان از نظر آماری معنی‌دار بوده است (5/0 ± 4/0 در سال 91 و 4/0 ± 6/0 در سال 92، 004/0 =p). هم‌چنین نمره ریز فرآیند داروها و مکمل‌ها در سال دوم کاهش معنی‌داری نشان داد (5/0 ± 7/3 در سال 91 و 1/1 ± 1/3 در سال 92، 001/0 >p).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصله بیانگر عملکرد مطلوب کارکنان بهداشتی در برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم می باشد. هم‌چنین در مواردی نظیر مشاوره با مادر، آموزش کارکنان و آگاهی گیرنده خدمت ضعف بیشتری مشاهده شد. با عنایت به اهمیت کیفیت مراقبت و تشخیص به موقع مشکلات کودکان و لزوم ارائه آگاهی لازم به والدین، انجام مداخلات مؤثر در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها