نگرش کادر درمانی به عوامل سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پیش از عمل در مرکز الزهرا رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت، دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

4 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 کارشناس‌ارشد َشیمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: ارتقا سیستم‌های سلامت در گرو شناسایی عوامل ریسک می‌باشد. در سیستم‌های سلامت ریسک عامل اصلی هزینه و مرگ و میر می‌باشد. هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت ریسک در مرحله پیش از عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت بوده است.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی – تحقیقی می‌باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان درمانی مرتبط با بیمار در مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت طی سال 1392 می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است که با مجوزهای لازم اطمینان از بی‌نام بودن برگه‌ها در اختیار گذاشته شد. علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تی، تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا)، کولموگروف اسمیرنف و آنالیز تحلیل عاملی با نرم‌افزار Spss نسخه 21 و نرم‌افزار لیزرل نسخه 5/8 بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: از میان عوامل سازمانی  وجود امکانات رفاهی مناسب برای بیمار (73%)، توجه و نظارت کافی مدیر بیمارستان نسبت به کارکنان بخش ها (66%)، فشار کاری بالای کارکنان و عدم ارائه خدمات درمانی نامناسب (64%) به ترتیب دارای بیشترین بارعاملی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به  ضرایب عوامل سازمانی میتوان نتیجه گرفت که نقش عوامل سازمانی در ایجاد ریسک بسیار مهم می‌باشد و برنامه ریزان با توجه به این عوامل است که می توانند باعث تعالی سیستم سلامت باشند.

کلیدواژه‌ها