بررسی میزان آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایا از دیدگاه مدیریتی و سازمانی: 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان یکی از اولین مراکز پذیرش مصدومین به هنگام بروز بلایا، باید از آمادگی لازم برخوردار باشند. آمادگی اورژانس بیمارستان‌ها در مقابله با این نوع بلایا لازمه موفقیت آنها در ارائه خدمات باکیفیت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایا می‌باشد.
روش پژوهش: این مطالعه، توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی می‌باشد که بصورت سرشماری در کلیه اورژانس6 مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. داده‌ها از طریق چک لیست پاسخگویی اورژانس بیمارستان‌های سازمان جهانی بهداشت، بصورت مصاحبه و مشاهده ی مستندات گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی صورت گرفت.
یافته‌ها: بیشترین و کمترین میزان آمادگی اورژانس‌ها در برابر بلایا به ترتیب در حیطه کنترل و فرماندهی (8/83%) و حیطه‌ی مدیریت مواد و موجودی (57%) بود. بطور کلی میزان آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی مورد مطالعه در مقابله با بلایا 72/70% ارزیابی شد.
نتیجه گیری: با توجه به سابقه وقوع بلایا در استان مورد مطالعه و آمادگی خوب مراکز آموزشی درمانی، داشتن برآوردی از منابع مهم و ضروری، نگهداری و تعمیر سریع تجهیزات و مقاوم سازی بیمارستان‌ها در ارتقاء آمادگی آنها نقش موثری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها