ارزیابی سطح روابط عمومی بیمارستان و ارتباط آن با وفاداری بیمار در بیمارستان‌های دولتی یزد و اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: روابط عمومی بعنوان کارکرد مدیریتی، بیمارستان‌ها را قادر می‌سازد که با درک عقاید، نگرش‌ها و ارزش‌های مشتریان موجب افزایش سطح کیفیت ارتباطات با بیماران و وفاداری آنها به بیمارستان گردد. هدف از این مطالعه تعیین سطح روابط عمومی بیمارستان از دیدگاه بیماران و ارتباط آن با وفاداری بیمار در بیمارستان‌های اراک و یزد بود.
روش پژوهش: مطالعه حاضر ازنوع توصیفی - همبستگی می‌باشد که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه بیماران بستری شده در 4 بیمارستان دولتی دو شهر اراک و یزد بود که تعداد 160 نفر به صورت تصادفی ساده با حجم نمونه مساوی از هر بیمارستان انتخاب و در طرح شرکت کردند. داده های پژوهش بوسیله پرسشنامه ای متشکل از 48 آیتم) 36 آیتم در مورد روابط عمومی و 12 آیتم در مورد وفاداری) که توسط پرسشگر تکمیل گردید، جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و آزمون‌های کروسکال والیس، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی روابط عمومی 48/3 و میانگین نمره کلی وفاداری 29/3 بود. رابطه مثبت و معنی‌داری بین روابط عمومی و وفاداری وجود داشت (811/ 0= , r 001/ 0P=).
نتیجه‌گیری: مدیران نیازمند اتخاذ استراتژی‌های ویژه‌ای، جهت اجرای برنامه‌های بهبود روابط عمومی هستند. داشتن روابط عمومی پویا موجب افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری بیماران در بیمارستان‌ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها