علل کناره‌گیری پزشکان از طرح پزشک خانواده روستائی درسال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصادسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت طرح پزشک خانواده در نظام سلامت و بکارگیری بهترین افراد به عنوان پزشکان خانواده در رأس تیم سلامت و کسب رضایت‌مندی آنان، این مطالعه در پی آن است که با بررسی علل ترک خدمت و کناره‌گیری پزشکان خانواده از این طرح بپردازد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی و توصیفی - تحلیلی بوده که بر روی کلیه پزشکان خانواده شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران بصورت سرشماری انجام گرفته است(N=26).روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه که توسط پژوهشگر ضمن بررسی و مطالعات صورت گرفته تدوین گردیده است، استفاده شده که پایایی و روایی‌سنجی آن نیز انجام گردیده است (آلفا کرونباخ=96/0). داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزار  SPSS v19در دو سطح آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون تی تک‌نمونه‌ای، آزمون تی دو‌نمونه‌ای و آنالیز واریانس یکراهه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری در کلیه سطوح آزمون 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نظرات و پاسخ‌های پزشکان خانواده در خصوص علل کناره‌گیری، میانگین نمره مولفه "مشکلات محیطی، رفاهی و آموزشی" در حدود 68/3، مولفه "مشکلات سیستمی" نمره میانگین نظرات 56/3، مشکلات اقتصادی با میانگین 36/3(به عنوان کمترین عامل موثر در کناره‌گیری)، خروجی آزمون تی پیرامون مولفه "مشکلات اداری" نیز همانند مولفه "مشکلات اقتصادی" نشان از عدم تاثیر این مولفه بر کناره گیری پزشکان از طرح را داشت و در نهایت مولفه مشکلات اجتماعی - فرهنگی با احتمال 95/0 با کسب نمره میانگین 69/3 به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار شناخته شده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری مولفه اجتماعی و فرهنگی در کناره‌گیری و ترک پزشکان خانواده قدم اصلی در اجرای این طرح ملی، فرهنگ‌سازی مناسب در بین دو طرف ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت طبق قوانین جاری کشور خواهد بود. در این امر برنامه‌ریزی آموزشی مستمر در تمام سطوح جهت ارتقای آگاهی، نگرش و فرهنگ صحیح بهره‌مندی از خدمات پزشک خانواده لازم است تا مجری، خریدار خدمت و ارائه‌دهندگان در زمینه اطلاع‌رسانی بیشتر و آگاهی‌بخشی عمومی به روستائیان همکاری نمایند. لذا مسئولین باید در جهت ارتقاء آگاهی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب جهت بهبود کارایی و افزایش انگیزه کاری پرسنل طرح پزشک خانواده تلاش بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها