مطالعه تطبیقی جایگاه کمیته‌ها در دو برنامه ملی ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه بیمارستان‌ها، منابع قابل توجهی را به منظور جلب همکاری چند جانبه گروه‌ها و بخش‌های مختلف بیمارستانی در قالب کمیته‌ها برای فراهم آوردن زمینه‌های بهبود عملکرد صرف می‌نمایند. این مطالعه با هدف مقایسه استانداردهای کمیته‌های بیمارستانی در دو برنامه ملی ارزشیابی و اعتباربخشی ایران انجام شد.
روش پژوهش:این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - تطبیقی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها با استفاده از استانداردهای کمیته‌ها در 2 برنامه ملی چک لیستی پژوهشگر ساخته حاوی 101 سوال در 11 بعد به شرح نام کمیته‌های فعال بیمارستان (11سوال)، هدف (11سوال)، وظایف (5سوال) و... تهیه شد و تطابق کامل، نسبی یا عدم تطابق استانداردها در مقابل آنها نوشته شد. داده‌ها با استفاده از جداول تطبیقی و روش‌های آمار توصیفی تحلیل گردید.
یافته‌ها:در دو برنامه ملی ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران کمیته‌های بیمارستانی بر اساس نام 23 % عدم تطابق، 54% تطابق نسبی و 23% تطابق کامل داشته هم‌چنین بر اساس هدف، وظایف، نوع و تعداد اعضا 80% عدم تطابق، 10% تطابق نسبی، 10% تطابق کامل داشتند.
نتیجه‌گیری: جهت هم سطح کردن استانداردهای اعتباربخشی ملی با استانداردهای اعتباربخشی بین‌المللی، بهتر است جایگاه کمیته‌های بیمارستان در استانداردهای اعتباربخشی حذف گردد و وظایف واحد کمیته‌ها به مسئولین واحدهای مربوطه واگذار گردد.

کلیدواژه‌ها