تاثیر حذف انبار بر کارایی بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدعلوم وتحقیقات ، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: موجودی بیش از اندازه کالا در انبارها رکود سرمایه را در پی دارد، لذا سازمان‌ها هر چه بیشتر به سوی کوچک‌سازی روی آوردند تا کارایی و بهره‌وری را افزایش دهند. تاثیر حذف انبار بر کارایی بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران هدف انجام این پژوهش بوده است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع همبستگی موردی، کاربردی، مقطعی است. جامعه پژوهش کلیه مدیران ارشد و میانی و عملیاتی بیمارستان هاشمی‌نژاد را شامل شد. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. سپس داده‌های گردآوری شده، در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون تی زوجی) مورد تحلیل قرار گرفتند و آزمون فرضیه انجام شد.
یافته‌ها :با توجه به آماره‌ی تی محاسبه شده و مقدار احتمالات مربوطه (0.00) فرضیه‌های مبنی بر عدم تفاوت میانگین بین فرآیند تامین کالا (7.102-)، بهبود کیفیت (11.212-)، هزینه (6.551-) و نیروی انسانی (14.148)، قبل و بعد از حذف انبار در سطح خطای 0.01 رد گردید؛ لذا ارتباط بین فرآیند تامین کالا، بهبود کیفیت، هزینه و نیروی انسانی قبل و بعد از حذف انبار به لحاظ آماری معنی‌دار شد، ولی بین زمان با آماره‌ی تی (2.002-) و حذف انبار رابطه‌ی معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: حذف انبار کالاهای مصرفی در بیمارستان آموزشی هاشمی‌نژاد که موجب افزایش کارایی آن شده است، می‌تواند همراه با آموزش‌های لازم در بیمارستان‌های کشور باعث بالا رفتن کارایی به ویژه در بعد تامین کالا، بهبود کیفیت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش نیروی انسانی، سرعت عمل بیشتر و دسترسی سریع‌تر به کالاهای مصرفی گردد.

کلیدواژه‌ها