نگرش پرستاران در مورد عوامل انسانی و سازمانی تاثیر‌گذار بر حاکمیت بالینی در بیمارستان فامیلی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 مربی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 کارشناس‌ارشد کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: حاکمیت بالینی رویکرد غالب در بهبود مستمر در کیفیت در سیستم‌های بهداشتی دنیا است. این تحقیق با هدف مقایسه عوامل انسانی و سازمانی تاثیر‌گذار بر حاکمیت بالینی در بیمارستان فامیلی شهر رشت در سال 1393انجام شد.
روش‌پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی - پیمایشی بود. جامعه تحقیق شامل پرستاران و سرپرستاران، بیمارستان فامیلی رشت در سال 1393 بوده است. حجم نمونه شامل112 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته‌ای در میان آنها توزیع گردید. پایایی آن حدود 83 بدست آمد و روایی آن به تایید خبرگان ذیربط رسید. علاوه بر آمار توصیفی از آزمون‌های تی و (آنوا) و پیرسون با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 21 استفاده گردید.
یافته‌ها: مهم‌ترین عوامل انسانی استرس (46/4)، نوع‌دوستی (42/4) و آموزش (40/4) بودند و تجهیزات (57/4)، ساختار (51/4) و پاداش (48/4) از مهم‌ترین عوامل سازمانی بودند. با توجه به نمرات نظر‌سنجی اهمیت عوامل در حد زیاد بوده است.
نتیجه‌گیری: توجه به عوامل مدیریتی فارغ از دیدگاه تخصصی پزشکی از جمله عوامل مهم اجرای بهینه حاکمیت بالینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها