اطلاعات پژوهشهای بالینی مبتنی بر وب: بیماریهای غدد درون ریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،‌ تهران،‌ ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: m.esmaeili2@gmail.com

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ابزارهای مبتنی بر وب شامل موتورها و ابرموتورهای جستجو است. هدف این پژوهش بررسی موتورهای جستجو عمومی، پزشکی و علمی و ابر موتور‌ها در بازیابی اطلاعات پژوهش‌های بالینی در حوزه بیماری‌های غدد درون‌ریز بود.
روشپژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تطبیقی است. کلید واژه‌های غدد درون‌ریز از سر عنوان‌های پزشکی انتخاب و کلید واژه‌ها مورد جستجو قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مشاهده مستقیم و استفاده از چک لیست است، 10 نتیجه اول بازیابی انتخاب و میزان جامعیت و مانعیت محاسبه گردید و از نرم‌افزار اکسل استفاده گردید.
یافته‌ها: در میان موتورهای عمومی موتور گوگل با مانعیت 43% و جامعیت 32% بیشترین درصد را دارد. در موتورهای پزشکی میزان مانعیت 52% (بیشترین میزان مانعیت موتور پروگوفروگ با 9/70) میزان جامعیت 2/8% و سایر موتورها با جامعیت 9/8% به طور مشترک بیشترین درصد جامعیت را دارند. در میان ابرموتورها میزان مانعیت 21% و جامعیت 19% و موتور ماما با مانعیت 28% و جامعیت 27% بیشترین درصد را دارد.
نتیجه‌گیری: استفاده از موتور عمومی گوگل و موتورهای تخصصی در حوزه بیماری‌های غدد درون‌ریز برای پزشکان مفید است و پیشنهاد می‌شود که جستجوی مورد نظر خود را در چندین موتور جستجو کنند. از میان موتورهای عمومی گوگل در اولویت اول در میان ابرموتورهای جستجو ماما در اولویت بالاتری قرار دارد. اما در خصوص موتورهای جستجوی علمی و پزشکی مراجعه به تک تک آنها مفید می‌باشد.
مقدمه: ابزارهای مبتنی بر وب شامل موتورها و ابرموتورهای جستجو است. هدف این پژوهش اطلاعات پژوهشهای بالینی مبتنی بر وب و بررسی موتورهای جستجو عمومی، پزشکی و علمی و ابر موتور ها در بازیابی اطلاعات پژوهش های بالینی در حوزه بیماریهای غدد درون ریز است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی از نوع تطبیقی است. کلید واژه های غدد درون ربز از سرعنوان های پزشکی انتخاب و کلیدواژه ها مورد جستجو قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مشاهده مستقیم و استفاده از چک لیست است، 10 نتیجه اول بازیابی انتخاب و میزان جامعیت و مانعیت محاسبه گردید و از نرم افزار اکسل استفاده گردید.
یافته ها: در میان موتورهای عمومی موتور گوگل با مانعیت 43% و جامعیت 32% بیشترین درصد را دارد. در موتورهای پزشکی میزان مانعیت 52% (بیشترین میزان مانعیت موتور پروگوفروگ با 9/70) میزان جامعیت 2/8% و سایر موتورها با جامعیت 9/8% به طور مشترک بیشترین درصد جامعیت را دارند. در میان ابرموتورها میزان مانعیت 21% و جامعیت 19% و موتور ماما با مانعیت 28% و جامعیت 27% بیشترین درصد را دارد.
نتیجه گیری: استفاده از موتور عمومی گوگل و موتورهای تخصصی در حوزه بیماریهای غدد درون ریز برای پزشکان مفید است و پیشنهاد می شود که جستجوی مورد نظر خود را در چندین موتور جستجو کنند. از میان موتورهای عمومی گوگل در اولویت اول در میان ابرموتورهای جستجو ماما در اولویت بالاتری قرار دارد. اما در خصوص موتورهای جستجوی علمی و پزشکی مراجعه به تک تک آنها مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها