تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دوره ی زمانی 1390-1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت،پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت،پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: joulahi@sbmu.ac.ir

5 مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌ها پرهزینه‌ترین و مهم‌ترین اجزای نظام مراقبت پزشکی می‌باشند وبیش از70درصد بودجه بخش سلامت وسهم بسیار زیادی از اشتغال در بخش سلامت را در هر کشوری به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین استفاده از تحلیل‌های اقتصادی برای تخصیص بهینه و استفاده اثربخش از منابع تولید بیمارستانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر جهت تخمین تابع تولید بیمارستان‌های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با استفاده از داده‌های تابلویی طی دوره‌ای 11 ساله در سطح 13 بیمارستان طراحی شده است. برای تخمین از تابع کاب - داگلاس استفاده گردید که متغیر وابسته، پذیرش بستری به عنوان تولید و متغیرهای توضیحی شامل تعداد پرستاران، تعداد پزشکان و تعداد تخت‌ها می‌باشد.
یافته‌ها: کشش مربوط به نیروی پزشک EY.p=0/18، نیروی پرستارEY.N=-0/2، تعداد تخت  EY.B=5/0 است. تولید نهایی پزشکان برابر با 44، پرستاران برابر با 19 واحد و تولید نهایی مربوط به تخت‌ها برابر با 27 واحد بدست آمد.
نتیجه‌گیری: بیشترین کشش تولید مربوط به عامل تعداد تخت و بعد به ترتیب تعداد پزشک و پرستار می‌باشد. بنابراین مدیران در تصمیمات کوتاه مدت خود مبنی بر پاسخ‌دهی به افزایش تقاضا برای خدمات، کشش عوامل تولید را مد نظر قرار دهند.
مقدمه: بیمارستان ها پرهزینه ترین و مهمترین اجزای نظام مراقبت پزشکی می باشند. و بیش از70درصد بودجه بخش سلامت و سهم بسیار زیادی از اشتغال در بخش سلامت را در هر کشوری به خود اختصاص می دهند بنابراین استفاده از تحلیل های اقتصادی برای تخصیص بهینه و استفاده اثربخش از منابع تولید بیمارستانی اهمیت ویژه ای دارد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر جهت تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با استفاده از داده های تابلویی طی دوره ای 11 ساله در سطح 13 بیمارستان طراحی شده است.برای تخمین از تابع کاب-داگلاس استفاده گردید که متغیر وابسته، پذیرش بستری به عنوان تولید و متغیرهای توضیحی شامل تعداد پرستاران،تعداد پزشکان و تعداد تخت ها می باشد.
یافته ها: کشش مربوط به نیروی پزشک EY.P= 0.18 ،نیروی پرستار EY.N= -0.2 ،تعداد تخت EY.B= o.5 است. . تولید نهایی پزشکان برابر با 44 ، پرستاران برابر با 19 واحد و تولید نهایی مربوط به تختها برابر با 27 واحد بدست آمد.
نتیجه گیری: بیشترین کشش تولید مربوط به عامل تعداد تخت و بعد به ترتیب تعداد پزشک و پرستار می باشد. بنابراین مدیران در تصمیمات کوتاه مدت خود مبنی بر پاسخدهی به افزایش تقاضا برای خدمات، کشش عوامل تولید را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها