چیستی و چرائی حاکمیت اطلاعاتی (IG) در نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: در کنار سایر حوزه‌ها، وزارت بهداشت انگلستان برای اولین بار به دنبال بکارگیری حاکمیت بالینی، حاکمیت اطلاعاتی را مطرح نمود. اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک برای سازمان‌های مراقبت بهداشتی محسوب می‌شود که باید زمینه‌های لازم جهت استفاده از آن در ارتقای کیفیت خدمات فراهم گردد. در مطالعه حاضر مفاهیم بنیادین حاکمیت اطلاعاتی در نظام سلامت به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در عصر اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش پژوهش: در این مطالعه مروری، 37 مقاله و گزارش تمام متن از پایگاه‌های اطلاعاتی Science direct، Scirus و Pubmed هم‌چنین مجله انجمن مدیریت اطلاعات سلامت آمریکا و موتور جستجوی Google scholar با استفاده از کلید واژه‌های مشخص و مرتبط استخراج گردید. معیار انتخاب مقالات و گزارشات بر حسب میزان ارتباط آنها با هدف مطالعه و بدون محدودیت زمانی بود. پس از مطالعه دقیق، مطالب در قالب پاسخگویی به هدف مطالعه تدوین گردیدند.
یافته‌ها: حاکمیت اطلاعات مکانیسمی جهت کاربردی و پاسخگو نمودن اطلاعات سلامت می‌باشد که بایستی با خدمات مناسب مدیریتی پشتیبانی شود. پس از نظام ملی سلامت انگلستان، انجمن مدیریت مدارک پزشکی آمریکا، مدل بلوغ حاکمیت اطلاعاتی را مطرح نمود که بیانگر معیارهای کلیدی حاکمیت اطلاعاتی بود. جهت راه‌اندازی حاکمیت اطلاعاتی بایستی با برنامه‌ریزی استراتژیک و تشکیل کمیته مشاوره‌ای، دورنما، رسالت، محدوده زمانی و اهداف آن را مشخص نموده و با در نظر گرفتن ابعاد حاکمیت اطلاعاتی در قالب HORUS، با ایجاد استانداردها، نظارت، ضمانت اجرائی و انتظام بخشی، هم‌چنین سیاست‌های اجرائی در سطح ملی و سازمانی، اطلاعات را جهت تصمیم‌گیری در کلیه سطوح مدیریتی و درمانی نظام سلامت حاکم نمود.
نتیجه‌گیری: با تکیه بر اطلاعات باکیفیت مدیریت شده توسط حاکمیت اطلاعاتی می‌توان ارزش تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا بخشید. البته سازمان‌های مراقبت بهداشتی باید با تغییر فرهنگ سازمانی، ایجاد تعهد در زمینه پاسخگو بودن اطلاعات تولید شده، ایجاد زیرساختارها و ارائه آموزش‌های ضروری، بستر لازم را برای راه‌اندازی و اجرای موفق حاکمیت اطلاعاتی فراهم نمایند.
کلید واژه‌ها: حاکمیت اطلاعاتی، حاکمیت داده‌ها، پاسخگویی، تصمیم‌گیری

کلیدواژه‌ها